Projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“

 

 

Pagrindinis puslapis

Doktorantų stažuotės

III studijų pakopos studentų stažuotės į užsienio mokslo centrus
Apie veiklą

   

  Doktorantų stažuotės užsienio mokslo centruose – paramos rūšis, teikianti galimybę III pakopos studentams (doktorantams) išvykti į geriausius užsienio šalių mokslo centrus, kuriuose jie galėtų susipažinti su naujais tyrimo metodais ir pasinaudoti tyrimų infrastruktūra, kurios nėra Lietuvoje.


  Stažuotės yra gera proga užmegzti mokslinius ryšius su geriausiais mokslo krypties (šakos), kurioje vykdomos doktorantūros studijos, tyrėjais, parsivežti naujų idėjų ir įgyti kompetencijų, kurios iš esmės pagerintų doktorantūros studijų kokybę bei ateityje išplėstų doktoranto profesines galimybes, o taip pat padidintų jo galimybes gauti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą Lietuvoje.


  Parama teikiama doktorantams konkurso būdu. Teikiant ją laikomasi nuostatos, kad pagrindinis remiamos kelionės tikslas – aktyvi tiriamoji eksperimentinė arba analitinė veikla, ženkliai prisidėsianti prie disertacinio darbo kokybės bei naujų bendradarbiavimo ryšių su užsienio mokslo centrais atsiradimo.


  Bendrosios konkursų sąlygos


  Pretenduoti gauti paramą gali visų mokslo sričių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai bei doktorantai, nustatytu laiku išlaikę individualiame doktoranto darbo plane numatytus egzaminus. Prasidėjus stažuotei doktorantas turi būti ne žemesnio kaip antro kurso. Ketvirtųjų metų doktorantai stažuotę turi planuoti taip, kad grįžus iš stažuotės iki doktorantūros pabaigos būtų likę ne mažiau 6 mėnesių.


  Doktorantų stažuotės gali trukti nuo 1 iki 6 mėnesių. Stažuotės metu doktorantui skiriama stipendija ir kompensuojamos kelionės išlaidos. Skiriamos stipendijos dydis priklauso nuo šalies, į kurią vykstama, ir siekia nuo 3000 iki 7000 litų per mėnesį.


  Per metus rengiamos 4 paraiškų svarstymo sesijos. Paraiškų teikimo datos ir svarstymai numatomi kvietime.

Informacija teikiama tel. (8 5) 212 4933; el. paštu info@lmt.lt

Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.